Instrumente de lucru cu voluntarii

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A VOLUNTARULUI

 

A. Date personale

Nume şi prenume:

 

Adresa:

 

Tel.:

 

Mobil:

E-mail:

Data şi locul naşterii:

 

Sex:

Loc de muncă şi ocupaţie:

 

Profesia:

 

Studii (ultima formă de studii absolvită):

 

Domenii în care deţine certificate de competenţă:

 

Participare la cursuri (vă rugăm să le enumeraţi):

 

A mai activat ca voluntar?

Da

Nu

Disponibilitatea de timp a voluntarului:

 

Dimineaţa

Prânz

După amiază

Seara

Weekend

Sărbători

Frecvenţa:

 

Săptămânal pentru un număr ___ ore

Ocazional pentru

un număr ___ ore

Lunar pentru un

număr ___ ore

Disponibilitatea de timp a voluntarului:

De la data de:

____________

Până la data de:

_______________

 

 

B. Voluntarul este interesat de:*

1. Domeniul de activitate

Cultură, artă, recreere

 

Servicii sociale

 

Apărarea şi promovarea drepturilor cetăţeneşti

 

Reprezentarea interselor de afaceri şi profesionale

 

Îmvăţământ, educaţie, cercetare

 

Dezvoltare economică şi socială

 

Filantropie şi voluntariat

 

Religie

 

Sănătate

 

Alt domeniu

 

Cooperare internaţională

 

 

 

2. Tip de activitate

Lucrul cu beneficiarii

 

Servicii sau consiliere profesională (juridică, contabilă, psihologică, etc.)

 

Activităţi de birou (Ex.: lucrul cu calculatorul, copiere de documente, etc.)

 

Organizarea de evenimente

 

Activităţi administrative (curăţenie, reparaţii)

 

Îndeplinirea unei funcţii în cadrul organizaţiei

 

Alt tip de activitate

 

 

 

 

* - cel care va completa formularul va bifa domeniul de activitate sau tipul de activitate de care voluntarul este interesat.

 

C. Abilităţi (deprinderi):

Operare

computer:

Word

 

Excel

Internet

Limbi

Străine:

Engleză

Franceză

Germană

Italiană

Spaniolă

Alta

Carnet

Conducere categoria :

Alte deprinderi:

 

 

Sunt de acord ca informaţiile privind datele personale şi disponibilitatea de a lucra ca voluntar: (disponibilitatea de timp, abilităţi şi interes), să fie făcute publice (cu excepţia datei  naşterii şi a coordonatelor de contact).

                Da        1                 Nu  1

 

Data completării:                     __________________  

                    

Semnătura voluntarului:          __________________

 


 

 

 

 

FIŞA VOLUNTARULUI

 

Numele: _______________________________________________________________________

Poziţia în cadrul organizaţiei: _____________________________________________________

Scopul poziţiei: _______________________________________________________________

Responsabilităţi:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

Abilităţi necesare:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

Experienţa necesară:

 

Relaţiile în cadrul organizaţiei:

-          de subordonare faţă de __________________________________________________

-          de colaborare cu ________________________________________________________

Data începerii activităţii: __________________________

Programul de lucru şi durata: ______________________

Locul de desfăşurare a activităţii: _______________________________________________

Resurse puse la dispoziţie:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

Semnătura,


 

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr._________/Data_____________

 

 

I.  PĂRŢILE CONTRACTULUI

Art. 1. Părţile prezentului contract sunt:

a. Asociaţia Filantropia Severin, Str. I. Ghe. Bibicescu, Nr. 6, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinţi reprezentată prin _______________________________, având funcţia de director executiv, şi

 

b. ______________________________________________, domiciliat(a) în ______________ str. _____________________________, nr._____, bl.____, sc.___, et. ___, ap._______ posesor al B.I./C.I. seria ____ nr.______________ eliberat de __________________________, având codul numeric personal _______________________, în calitate de voluntar, am încheiat prezentul contract în următoarele condiţii stabilite de comun acord:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie derularea activităţii aferente poziţiei de voluntar în cadrul Asociaţiei Filantropia Severin, descrisă în fişa voluntarului, anexată, activitate care urmează să fie desfăşurată de către voluntar.

Pentru aceasta activitate, voluntarul nu este remunerat.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Durata prezentului contract este de: ______________________________________________ Timpul de lucru va fi stabilit de comun acord în functie de specificul sarcinii, dar nu mai mult de 4 ore/zi.

 

IV.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 4. Drepturile voluntarului:

Dreptul de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale atât de către conducerea organizaţiei cât şi de angajaţi;

Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii;

Dreptul de a avea acces la anumite informaţii despre Asociaţia Filantropia Severin;

Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programului/activităţii de care este responsabil;

Dreptul de a îşi desfăşura activitatea în concordanţă cu preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională;

Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atît la începutul activităţii cît şi pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii în domeniu;

Dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu răbdare, atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale;

Dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele necesare derulării activităţii;

Dreptul de i se asigura de către organizaţie protecţia muncii (în condiţiile legale), în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;

Dreptul de a fi asigurat de către organizaţie, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală care decurg din natura activităţii pe care o desfăşoară; în lipsa asigurării, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către organizaţie;

Dreptul de a i se rambursa de către organizaţie, în condiţiile convenite prin contract, potrivit legii, cheltuielile efectuate pentru derularea activităţii;

Dreptul la o durată a timpului de lucru de până la 4 ore zilnic, care să nu îi afecteze sănătatea şi resursele psihofizice;

Dreptul de a i se elibera de către organizaţie un certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar;

Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute;

Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoraţii şi premii, în condiţiile legii.

 

Art. 5. Aceste drepturi ale voluntarului se constituie în obligaţii pentru Asociaţia Filantropia Severin.

Alte obligaţii ale organizaţiei sunt:

Obligaţia de a organiza o întâlnire de orientare a voluntarului (referitoare la organizaţie în general, programul în care va activa voluntarul, prezentarea locului de desfăşurare a activităţii, prezentarea colegilor, sarcinile concrete ale voluntarului etc.);

Obligaţia de a pune la dispoziţia voluntarului o fişă a voluntarului clară, din care să reiasă

  • titlul postului
  • scopul şi durata postului
  • sarcinile de îndeplinit
  • programul de lucru
  • numele şi telefonul persoanei căreia i se subordonează direct voluntarul
  • modalităţile de raportare
  • accesul la echipament
  • obligaţia de a desemna o persoană care să supervizeze activitatea voluntarului.

 

Art. 6. Obligaţiile voluntarului:

Obligaţia de a îndeplini la timp sarcinile primite din partea organizaţiei prin fişa voluntarului;

Obligaţia de a anunţa din timp orice schimbare survenită în derularea programului/activităţii (inclusiv întârzieri, absenţe etc.);

Obligaţia de a păstra şi proteja confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, inclusiv după încetarea activităţii;

Obligaţia de a participa la cursurile de formare organizate, iniţiate sau propuse de către organizaţie;

Obligaţia de a fi la curent cu misiunea şi activităţile organizaţiei;

Obligaţia de a respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale organizaţiei;

Obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;

Obligaţia de a oferi servicii de calitate şi de a solicita sprijin persoanei căreia i se subordonează în situaţiile în care este nevoit/ă să desfăşoare activităţi într-un domeniu necunoscut sau în care abilităţile sale sunt limitate;

Obligaţia de a completa corect şi la timp toate formularele sau rapoartele necesare şi convenite prin fişa voluntarului;

Obligaţia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact (beneficiari ai organizaţiei, alţi voluntari sau personal angajat şi de a îşi oferi serviciile cu respect pentru fiinţa umană şi fără a discrimina în funcţie de rasă, etnie, sex sau orintare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie,  stare civilă, situaţie economică sau  orice alte asemenea criterii);

Obligaţia de a aduce în discuţie cu persoana căreia i se subordonează direct toate situaţiile în care ar putea să apară conflicte de interese.

Obligaţia de a respecta Statutul Asociaţiei, regulamentele, procedurile şi politicile organizaţiei.

 

Drepturile organizaţiei:

 

Art. 7. Aceste obligaţii ale voluntarului se constituie în drepturi ale Asociaţiei Filantropia Severin.

 

V.  RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA ŞI LITIGIILE

 

Art. 8. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.

Art. 9. Renegocierea contractului de voluntariat se face în cazul apariţiei unei modificări a unei situaţii de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor care revin voluntarului. Renegocierea are loc la cererea scrisă a oricărei părţi, formulată în termen de 15 zile de la apariţia situaţiei mai sus menţionate. Contractul poate fi modificat, pentru alte clauze, prin voinţa părţilor prin Act adiţional.

Art. 10. În cazul în care situaţia descrisă la articolul 9 face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta va fi reziliat de drept.

Art. 11. Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a organizaţiei cu un preaviz de 15 zile.

Art. 12. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă; acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

 

 

Voluntar,                                                                    Director executiv,

 

            (semnătura)                                                             (semnătura şi ştampila)

 

 

 

 

 

 FORMULAR DE EVALUARE A VOLUNTARULUI

 

NOTA: acest chestionar se va completa de către Asociaţia Filantropia Severin la sfârşitul fiecărei luni sau la sfârşitul colaborării cu un voluntar. Pentru fiecare voluntar evaluat se va completa un chestionar separat.

 

Denumirea organizaţiei:

Numele şi prenumele coordonatorului de voluntari (sau a persoanei care realizează evaluarea):

 

I. Care au fost activităţile desfăşurate de către voluntar?

1.      Mentionaţi categoria profesională*  şi activităţile aferente categoriei, desfăşurate de voluntar

 

 

 

Valoare echivalentă** :                             lei/lună                                                               

Nr. ore de voluntariat***:

Nr. de beneficiari****:

2.      Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

 

 

Valoare echivalentă** :                              lei/lună                                                               

Nr. ore de voluntariat***:

Nr. de beneficiari****:

3.      Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

 

 

Valoare echivalentă**:                              lei/lună                                                               

Nr. ore de voluntariat***:

Nr. de beneficiari****:

4.      Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

 

 

Valoare echivalentă**:                              lei/lună                                                               

Nr. ore de voluntariat***:

Nr. de beneficiari****:

5.      Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

 

 

Valoare echivalentă**:                              lei/lună                                                               

Nr. ore de voluntariat***:

Nr. de beneficiari****:

*   Vor fi menţionate principalele activităţi desfăşurate de voluntar pe parcursul unei luni. Dacă activităţile nu sunt specifice unei singure profesii, ele vor fi încadrate în maxim 5 categorii profesionale. Exemplu: psiholog - participare la terapii, consiliere; secretar - multiplicare materiale, răspuns la telefoane; lucrător necalificat - curăţenie, distribuire de materiale; etc.

Pentru fiecare categorie se vor completa rubricile: Valoarea echivalentă, Nr. de ore de voluntariat, Nr. de beneficiari;

 

** valoarea echivalentă profesiei (salariul brut lunar) corespunzătoare unor activităţi similare pe piata muncii

 

*** pentru activităţile voluntarului, încadrabile în aceeaşi categorie profesională, pe durata lunii precedente;

 

**** Număr estimat de beneficiari (dacă e posibil). Se completează doar dacă sunt diferiţi de cei mentionaţi în rubrica similară aferentă categoriei  anterioare. Dacă sunt aceiaşi, se completează o singură dată această rubrică (respectiv, pentru prima categorie profesională).

Valoarea totală estimată a activităţii:______________________________

Număr total de ore  de voluntariat:________________________________

Număr total de beneficiari:_______________________________________

 

2. Ce probleme a întâmpinat organizaţia în relaţia cu voluntarul?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

3. Cum a decurs colaborarea cu voluntarul?

Foarte bine                   Bine                   Satisfăcător                 Nesatisfăcător

 

4. Ce v-a plăcut cel mai mult privitor la activitatea voluntarului ?

________________________________________________________________________

 

 

6.    Ce nu v-a plăcut la activitatea voluntarului?

________________________________________________________________________

 

 

7.    Este de dorit ca organizaţia să mai desfăşoare activităţi împreună cu voluntarul?

 

Dacă DA, recomandări pentru voluntar: